Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Lees hier meer over de risico’s van beleggen en over wat wij doen om de risico’s te beperken.

Bij beleggen draait het om rendement en risico. Hoe hoger het verwachte rendement van een belegging is, hoe groter het risico van de belegging. Onvoorziene situaties, zoals economische crises en terroristische aanslagen, kunnen het rendement sterk beïnvloeden. In een extreem slecht scenario kunt u zelfs uw volledige inleg verliezen.

Risico’s beperken

  • Fair Capital Partners vermogensbeheer vermindert de risico’s van beleggen door:

  • nieuws over ondernemingen, landen en sectoren te analyseren en de uitkomsten te verwerken in het beleggingsbeleid;

  • de inhoud van de beleggingsportefeuille aan te passen aan verwachte economische ontwikkelingen.

  • beleggingen zorgvuldig te spreiden;

Een beleggingsportefeuille kan bestaat uit verschillende categorieën: aandelen, beleggingen en liquiditeiten. Het risico verschilt per beleggingscategorie

Risico’s per beleggingscategorie

Via aandelen koopt een belegger een deel van een bedrijf. De prijs van het aandeel, de koers, komt tot stand door vraag en aanbod op de effectenbeurs. Veel bedrijven keren hun aandeelhouders een- of tweemaal per jaar dividend uit. Het rendement van aandelen bestaat uit koersveranderingen en dividend.

De resultaten van de bedrijven waarin u belegt, kunnen sterk wisselen. Daardoor kunnen ook de resultaten van het aandelengedeelte van uw portefeuille sterk schommelen. Aandelen zijn een beleggingscategorie met een hoog risico.

Obligaties zijn schuldbewijzen van (semi)overheidsinstellingen of ondernemingen. De belegger in een obligatie ontvangt jaarlijks couponrente (Couponrente is rente over het nominale bedrag van de obligatie die tijdens de looptijd van de obligatie wordt vergoed.) op zijn obligatie. Deze rente is vaak van tevoren bepaald. Het risico bestaat dat de tegenpartij die het geld leent, de rente of hoofdsom niet (terug)betaalt. Hoe beter de kwaliteit van de tegenpartij, des te kleiner is dit risico. Er is handel in obligaties via de beurs, waardoor koersvorming optreedt. Afhankelijk van de renteontwikkeling kan de waarde van obligaties stijgen en dalen. Het rendement bestaat uit koersverandering en couponrente.

Liquiditeiten zijn gelden waarover u direct kunt beschikken. U houdt liquiditeiten aan op een rekening-courant of spaarrekening. Als u een deel van uw vermogen in liquiditeiten houdt, beperkt u het risico van uw portefeuille. Het risico van beleggen in liquiditeiten is namelijk klein. Wel loopt u het risico dat de rente die u over uw liquiditeiten ontvangt, onvoldoende is om de inflatie en de verschuldigde belasting te compenseren.

De belangrijkste risico’s van beleggen

Marktrisico

Als de beurskoersen dalen, neemt waarde van uw beleggingen af en omgekeerd. Dit risico wordt voornamelijk beïnvloed door de algemene economische situatie, zoals groei of achteruitgang van de economie.

Het risico op koersschommelingen. Waarin u ook belegt, u loopt altijd koersrisico. Dit risico kunt u deels verminderen door uw beleggingen goed te spreiden.

Koersrisico

Kredietrisico

Het risico dat het land of de instelling die een obligatie heeft uitgegeven, niet kan voldoen aan zijn of haar betalingsverplichting, of niet in staat is de hoofdsom van de lening af te lossen. Dit wordt ook debiteurenrisico genoemd.
Dit risico geldt vooral voor obligaties. Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen en daarmee de waarde van de obligaties in uw portefeuille. Bij een rentestijging komen er namelijk obligaties op de markt met dezelfde looptijd als die van u, maar met een hogere rente. Daardoor daalt de vraag naar de obligaties in uw portefeuille. Vaak beïnvloedt een rentestijging ook de aandelenkoersen negatief.

Renterisico

Concentratierisico

Het risico dat een groot deel van de portefeuille is geconcentreerd in aandelen van enkele ondernemingen, sectoren of regio’s, of in obligaties van enkele landen. Koersdalingen en faillissementen hebben dan een veel grotere invloed op uw portefeuille dan wanneer u het vermogen meer gespreid belegt.
Dit risico loopt u als u belegt buiten de eurozone. De ontwikkeling van de valutakoersen waarin de beleggingen luiden, beïnvloedt de waarde van uw portefeuille. Dat kan positief of negatief uitpakken.

Valutarisico

Liquiditeitsrisico

Het risico dat u bepaalde belangen niet gemakkelijk kunt verkopen doordat er weinig kopers zijn. Dit risico is beperkt als u belegt in beursgenoteerde aandelen of staatsobligaties, die heel liquide zijn.
Het risico dat u verkochte beleggingen en inkomsten uit uw beleggingen niet opnieuw kunt beleggen tegen hetzelfde rendement als dat van de oorspronkelijke belegging.

Herbeleggingsrisico